Fagutviklingsprosjekter

En sentral fagutviklingsstrategi i ATV er å søke ekstern finansiering til prosjekter der hovedmålet er å utvikle ny metodikk knyttet til nye klientgrupper (f. eks. klienter med etnisk minoritetsbakgrunn) eller spesifikke fokusområder for behandlingsarbeidet (f. eks. fokus på foreldreskap som en integrert del av arbeidet med klientens voldsproblem).

Her finner du informasjon om våre pågående fagutviklingsprosjekter, og sluttrapporter til tidligere prosjekter. Andre dokumenter tilknyttet prosjektene finner du her.

Avsluttede prosjekter

"Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem - VOFF"

ATV-prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem».I perioden 2017-2020 utviklet ATV Stavanger en voldsfokusert oppfølgingsmodell gjennom fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» (VOFF). Denne modellen retter seg mot fosterfamilier som har omsorg for barn utsatt for vold i nære relasjoner innen omsorgsovertakelse.I løpet av VOFF-prosjektet fikk ATV flere tilbakemeldinger fra deltakende fosterfamilier om at denne oppfølgingsmodellen også burde tilbys til fosterbarnets skole. Det ble derfor bevilget ytterligere prosjektmidler fra Bufdir til å videreutvikle oppfølgingsmodellen til å inkludere barnets skole gjennom prosjektet «Voldspregede fosterbarn i skolen» (VOFF`s) som pågår i perioden 2021 – 2023.

Si det videre

Prosjektet «Si det videre» ble gjennomført ved ATV Oslo, ATV Asker & Bærum og ATV Drammen i perioden mai 2015-sept 2017, og var finansiert av Bufdir. Prosjektets mål var å undersøke hvordan ATV og andre som arbeider med voldsproblematikk best kan ivareta barnas informasjonsbehov på en trygg måte. Trykk på overskriften for å komme til prosjektets webside hvor du kan laste ned "Si det videre"-veilederen med vedlegg. Veilederen er rettet mot fagpersoner som møter foreldre som utøver vold i nære relasjoner. Den er ment å være et praktisk verktøy for å gi informasjonssamtaler til barna i disse familiene.

Si det som det er!

Undervisning i skolen om familievold. Finansiert av Egmont Fonden og Justis- og Beredskapsdepartementet. 2014-2016. Filmen «Den perfekte middag» som ble brukt i prosjektet finner du her: https://vimeo.com/367210038

Å legge voldsoppveksten bak seg

Et forebyggende tiltak som var rettet inn mot unge mennesker (16 – 24 år) som har hatt en oppvekst med vold i egen familie. Finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 2015-2016. Sluttrapport kommer snart.

Rødt kort - forebyggende tiltak mot kjærestevold

Tiltaket var rettet mot ungdom fra 15- 19 år som har volds- eller aggresjonsproblemer i det offentlige rom, men enda ikke har brukt vold mot partner eller barn. Tiltaket ble finansiert av Justisdepartementet. 2015-2016.

Dialoggrupper om vold – Forebyggende arbeid i asylmottak

Forebyggende arbeid i asylmottak (2016-2020): ATV inngikk avtale med UDI om å ha det faglige ansvaret for tiltaket Dialoggrupper om vold i perioden 2016-2020 .

Bryt Voldsarven - Foreldreforberedelser mot vold

Prosjektet rettet seg mot unge voksne som har vokst opp med vold i egen familie og som ikke ønsker å føre dette videre på egne barn. Finansiert av Extrastiftelsen. 2010-2011.

Fra kriger til bærer av håp

Hensikten med prosjektet var metodeutvikling for arbeid med flyktninger i førstelinje tjeneste. Finansiert av Extrastiftelsen i samarbeid med Bærum kommune. 2009-2011.

Familievold og omsorg: Foreldreprosjektet

Et prosjekt som har vært rettet mot arbeid med voldsutøvende fedre og voldsutsatte mødres omsorgsevne. Finansiert av Gjensidigestiftelsen. 2008-2011.

Rus og vold – et prosjekt i samarbeid med Tyrilistiftelsen

I dette prosjektet skulle ATV og Tyrili utvikle «sammenhengende tjenester for sammensatte problemer med rus og aggresjon». Finansiert av Helsedirektoratet. 2007-2010.

Barn som lever med vold i familien

Hovedmålsetting ved prosjektet var kunnskapsutvikling om voldsutsatte barn i ulike hjelpeinstanser. Et samarbeidsprosjekt mellom ATV og Senter for Krisepsykologi i Bergen (SfK). Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. 2004-2010.

Sterkere alene sammen - En veileder i interaktiv gruppeterapi for voldsutsatte kvinner

Hovedmålsetting ved prosjektet var å utvikle en modell for bearbeiding av erfaringer med vold fra partner i en terapeutisk gruppe. Finansiert av Stiftelsen Scheibler. 2007-2008.

Familievold og etnisitet

Prosjektets hovedmålsetning var å utvikle kvalitativt gode og kulturelt sensitive psykologiske behandlingstilbud for kvinner som utsettes for vold og for menn som utøver vold. Finansiert av Extrastiftelsen. 2005-2007

Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner – et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og ATV

Prosjektets hovedmålsetning var å tilby psykologisk rådgivning og terapi til kvinner ved krisesenteret. Finansiert av Extrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening. 2002-2004.

Prosjekt Alternativ til Vold-Ung. 1998-2002

I 1998 ble Barne- og familieetaten, Oslo Kommune og Stiftelsen enige om å etablere et prosjekt med poliklinisk behandling til unge med volds- og aggresjonsproblemer. Målgruppen var barn mellom 12 og 20 år som hadde, eller var i ferd med å utvikle et voldsproblem. Tilbudet var til både gutter og jenter.