Voldspregede barn i fosterhjem

ATV Stavanger utformer nå et prosjekt der målet er å utvikle en metode for oppfølging av barn som har vokst opp med vold og blitt plassert i fosterhjem som følge av dette. ATV utvikler en voldsinformert veiledningsmodell for fosterforeldre, kombinert med at fosterbarnet får et gruppetilbud hos ATV. Etter modellutprøving, prosjektevaluering og revidering, er målet å implementere metoden til alle ATV kontor som arbeider med barn, samt eventuelt andre relevante faginstanser.

Prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» startet opp høsten 2017. Prosjektet har en tidsramme på 3 år. Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt tilskudd til prosjektets 2 første år.

Kort og langsiktig mål med prosjektet:

Kortsiktig:

  • Gi fosterforeldre mer trygghet i rollen ved å gi tett voldsinformert oppfølging til fosterfamilien på ett sted. Oppfølgingen vil være et supplement til den allerede eksisterende oppfølgingen og veiledningen som barneverntjenesten har ansvar for.
  • Terapeutisk arbeid med fosterbarnets voldserfaring.

Langsiktig:

  • Forebygge brudd i fosterfamilier som fører til utilsiktede flyttinger for sårbare barn.
  • Oppnå bedre prognose med hensyn til psykisk helse for voldsutsatte barn.

Våren 2018 har ATV prøvd ut deler av metoden i samarbeid med barneverntjenesten i Stavanger. Høsten 2018 har ATV gitt dette tilbudet til fosterfamilier i ATV Stavanger sine samarbeidskommuner. Tilbudet vil også bli gitt våren 2019. Se ATV Stavanger for mer informasjon.

For mer informasjon om prosjektet kan prosjektleder Vibeke Rogne kontaktes på mobil 459 12 174 eller e-post: vibeke@atv-stiftelsen.no

Kontaktperson for prosjektet

Bilde: Vibeke Rogne