Våre oppgaver - behandling, fagutvikling, kunnskapsformidling

Felles for alle ATV-kontor er at de har tre virksomhetsområder:

  • Behandlingstilbud til de som utøver og de som er utsatt for vold i nære relasjoner
  • Fagutvikling knyttet til klinikk, forskning og metodeutviklingsprosjekter
  • Kunnskapsformidling

Behandling: Alle ATV-kontor tilbyr behandling til voksne som utøver vold i sin familie. Når en som utøver vold begynner i behandling får alle partnerne som er utsatt for vold, tilbud om å komme til en informasjonssamtale. Ved mange kontor har vi også et eget samtaletilbud til partnere som ønsker dette for sin egen del. Noen av våre kontorer har også mulighet til å ta imot ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer, i dag gjelder dette ATV-kontorene i Asker og Bærum, Drammen og Kristiansand.

Voksne som lever med, eller har vært utsatt for vold, kan også ta direkte kontakt for eget tilbud. Dette tilbudet gjelder for ATV-kontorene i Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Finnmark.

Barn som har opplevd vold, eller som bor i et hjem med vold, kan også komme til ATV, når det vurderes som hensiktsmessig, og til det beste for barnet.  På ATV-kontoret i Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø kan barn også få terapeutisk oppfølging over tid.

Fagutviklingen i ATV har som mål å øke kunnskapen om de som utøver vold, og voksne og barn som er utsatt for vold, og hvordan alle i familier der det er vold kan hjelpes på best mulige måter.

Fagutviklingen foregår gjennom forskning og klinikkbaserte fagutviklingsprosjekter. For å lese mer om forskning ved ATV, trykk her: lenke til siden Forskning, under fanen Forskning og faglig fordypning. For å lese mer om våre fagutviklingsprosjekter, trykk her: lenke til siden Fagutviklingsprosjekter, under fanen Forskning og faglig fordypning.

Kunnskapsformidlingen ved ATV har to målsettinger: bidra til formidling av kunnskap om vold i samfunnet generelt, og bidra til å bedre kompetanse om voldsproblematikk i det øvrige hjelpe- og behandlingsapparatet. ATV skal også samarbeide med, og bistå kommunale, regionale og nasjonale myndigheter i deres innsats og arbeid på familievoldsfeltet.