Bokkapitler

Antonsen., N. (2024). Å jobbe med vold i nære relasjoner. I Hagen, A.H.V. og Stiegler, J.R. (red.). Terapeutens håndbok i emosjonsfokusert terapi. Empty Chair Publisher.
Askeland, I., Lømo, B., Råkil, M. & Isdal, P. (2020). Alternative to Violence, a Violence-Focused Psychotherapy for Men Using Violence Against Their Female Partner. In Handbook of Interpersonal Violence and Abuse Across the Lifespan: A Project of the National Partnership to End Interpersonal Violence Across the Lifespan (NPEIV). Geffner, R., Vieth, V., Vaughan-Eden, V., Hamberger, L.K., Rosenbaum, A. & White, J. (Eds.). Springer International Publishing.
Askeland, I.R. & Råkil, M. (2018). Gender-based and trauma-informed work at Alternative to Violence in Norway. Responding to domestic violence. Emerging challenges for policy, practise, and research in Europe. Stephanie Holt, S., Øverlien, C., and Devaney., J. (Eds.) Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia. Pp- 269-291.
Askeland, I.R., Strand, A. & Sætre, I. (2002). Voldsutsatte kvinners erfaringer- et bidrag til arbeid med menn som utøver vold. I Råkil, M. (red.) (2002). Menns vold mot kvinner - behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Oslo: Universitetsforlaget.
Ansar, N., Castro, Y., og van der Weele, J. (2011). Møte med foreldre som bruker oppdragervold- erfaringer fra arbeid med minoritetsforeldre. I Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget
Eriksen, I., Heltne U., og Steinsvåg P.Ø. (2011). Omsorg for barn i familier der det er Vold. I Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget.
Eriksen, I. og Sætre, I. (2011). Ivaretakelse av hjelperen - forebygging og håndtering av sekundærtraumatisering”, i Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget
Hægeland, D., Evang, A. & Netland Simonsen, H., Jensen Skålholt, M. D. (2006). Reflekterende prosesser i klinisk arbeid med personer som bruker vold i nære relasjoner. I Reflekterende prosesser i praksis, Eliassen, H. & Seikkula, J. (red). Universitetsforlaget, Oslo.
Isdal, P. & Råkil, M. (2001). Umulige menn eller menn med muligheter. I Metell, B., Eriksson, M., Isdal, P., Lyckner, B., & Råkil, M. Barn som ser pappa slå. Stockholm: Gothia 1997, Vol.34.
Isdal, P., (1990). Vold og kjærlighet - menn som mishandler kvinner. I Anstorp T. & Axelsen E., (red). Menn i forandring. En tydeliggjøring av problemer og utviklingsmuligheter. TANO Forlag, Oslo
Isdal P. (2020) «Aggresjonskontroll – et element i behandlingen av mænd». I Helene Oldrup (red): «Vold i familien – Viden for fagfolk», s. 180 -202. Akademisk Forlag. København.
Jareg, K.M. (2020). Tolking og praktisk psykologarbeid. I: A.O. Berg og K. Holt (red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid. Oslo: Gyldendal
Jørgensen, H. og van der Weele, J. (2009). Vold i storfamiliekontekst – erfaringer fra Alternativ til Vold. I: Eide, K., Quereshi, N. A. Rugkåsa, M. & Vike, H. (red.): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Molin, P.K. og Steinsvåg, P.Ø. (2011). Forståelse av og hjelpearbeid for voldsutøvere i nære relasjoner, i Heltne og Steinsvåg (red.) Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget.
Råkil, M. (2006). Are men who use violence against their partners and children good enough Fathers? The need for an integrated child perspective in the treatment work with the men. In Humphries, C. & Stanley, N. Domestic violence and Child Protection. (s. 190-202) London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.
Steinsvåg, P. Ø. (2007). Få slut på våldet – om säkerhetsarbete för barn. I: Ericsson, Maria (red.). Barn som upplever våld. Nordisk forskning og praktik. Stocholm: Gothia forlag
van der Weele, J. (2006). Styrk den indre veggen. Arbeid med stabilisering og kontroll av gjenopplevelser. I: Anstorp, T., Benum K. & Jakobsen, M. (red.) Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittende jeg. s. 138-153. Oslo: Universitetsforlaget.