>

ATV Trondheim

Om kontoret 

ATV Trondheim åpnet 1. september 2020 og er finansiert av staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD) og Trondheim kommune.  ATV Trondheim sitt behandlingstilbud er for personer med bostedsadresse i Trondheim kommune.

Vårt oppdrag  

ATV Trondheim er et behandlingstilbud for voksne som ønsker å slutte å bruke vold mot partner eller barn, voksne som blir/har blitt utsatt for vold fra partner (siste tre år), og deres barn. Vi tilbyr hjelp til hele familien der det anses som trygt og hensiktsmessig. Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien, enten de bor sammen eller hver for seg. Tilbudet gjelder alle typer vold.

Behandlingstilbud 

Behandlingstilbudet er individuelt tilpasset. Vi tilbyr individualterapi, gruppeterapi og familierettede tilbud. I enkelte familier gjennomføres parsamtaler, familiesamtaler, barnesamtaler og samspillsterapi. Vi kan også delta i samarbeid med andre tjenester. 

Gruppetilbud  

Ikke-voldsgruppe: Et terapitilbud til menn som sliter med at de opptrer skremmende og aggressivt, og som ønsker å få hjelp til å slutte å utøve vold overfor sine nærmeste. Vi starter ny gruppe når vi har nok deltagere. Er du interessert i å vite mer ta kontakt med:  

Knut Naper Hansson tlf. 480 57 653, epost knut.naper.hansson@atv-stiftelsen.no 

Øystein Wammer-Pettersen tlf. 916 21 245, epost oystein.wammer-pettersen@atv-stiftelsen.no 

Gruppe for utsatte kvinner:Et terapitilbud til kvinner som har brutt ut av et voldelig forhold, og som sliter med den daglige fungeringen som konsekvens av volden de har vært utsatt for.  

Bryt voldsarven: Et kurs for voksne som har vokst opp med vold, og som er redde for hvordan de vil bli påvirket av egen oppvekst når de selv blir foreldre. Kurset er rettet mot de som har tenkt å bli foreldre eller er foreldre til små barn. Det går over 12 timer fordelt på tre dager. Kursavgift er 300,- for enkeltpersoner og 500,- for par. Du kan be om fritak fra egenandel.  

Neste kurs er 16. – 18. mars 2023.  

Vil du vite mer eller ønsker å delta, ta kontakt med: 

Borgar Larsgård tlf. 481 98 399 epost: Borgar.Larsgård@atv-stiftelsen.no 

Hege Renée Welde Hege tlf.476 29 366 epost: Hege.welde@atv-stiftelsen.no 

Egenandel  

Tar du kontakt selv og starter i individualterapi er det en egenandel på 350,- pr time. Pris for gruppeterapi er 150,- pr. person pr. gang. Er du henvist fra førstelinjetjenesten er det ingen egenandel.Du kan få fritak fra egenandel. Snakk med din terapeut.  

Undervisnings- og veiledningsoppdrag 

Forespørsler om undervisning eller veiledning rettes til kontorleder Hege Welde på hege.welde@atv-stiftelsen.no.

Kontakt  

ATV Trondheim er et spesialisert lavterskeltilbud. Du kan direkte kontakt uten henvisning. Vi kan kontaktes på vår epostadresse: trondheim@atv-stiftelsen.no, eller på telefon 73 50 45 00. Vi besvarer telefonen 08:00 – 15:30 når vi er ledige. Får du ikke svar, legg igjen beskjed på svarer, og vi kontakter deg så raskt vi kan.

OBS! Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post. Oppgi ditt telefonnummer og vi ringer deg tilbake. 

Vi tar imot henvisninger fra leger, barnevern, familiekontor og andre aktuelle instanser. 

Henvisningsmal generell ATV Trondheim finner du HER

Henvisningsmal for Barnevernstjenesten finner du HER

 

 

 

 

Vis kart

Ansatte i Trondheim

Ofte stilte spørsmål
Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Trondheim finansieres av: