>

ATV Tromsø

Om kontoret

Se denne videoen hvor de ansatte ved ATV Tromsø forteller om sitt tilbud.

 

ATV Tromsø ble etablert i 2011, som et samarbeid mellom ATV, Barne- og familiedepartementet og Tromsø kommune.

Neahtasiidu jorgaluvvu davvisámegillii áiggi miel’

ATV jobber for tiden med også å gjøre sitt behandlingstilbud relevant og verdig for den samiske befolkningen.

ATV Tromsø og ATV Finnmark har psykologer og terapeuter med spesifikk språk- og kulturkompetanse på samisk urbefolkning. Når man skal snakke om vanskelige tema, kan det være fint å få bruke eget morsmål og snakke med noen som kjenner godt til kulturen man er en del av. Derfor har vi opprettet fast telefontid, der det er mulig å henvende seg enten på samisk eller på norsk til vår psykolog, Laila Blindseth, som har samisk bakgrunn og nordsamisk som morsmål. Tilbudet kan også benyttes av fagpersoner som ønsker å drøfte saker på samisk eller som ønsker veiledning i forhold til samisk kultur.

Telefon 969 00 381 – Mandager kl.10:30-11:30

Vårt oppdrag 

ATV Tromsø har primært et behandlingstilbud til menn og kvinner over 18 år, som utøver vold i nære relasjoner, og deres familier.

Behandlingstilbud

Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi foregår poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret vårt for samtaler om lag en gang i uken.

Behandlingen kan finne sted individuelt eller i gruppe med andre.

I forbindelse med et behandlingsløp tilbyr vi også samtaler til partner og barn, for å gi informasjon og et innblikk i hva voldsterapi er, og/eller bearbeiding av å ha levd med vold.

Vi kan også tilby familiesamtaler der vi vurderer at det kan være til hjelp for barnet/ungdommen og familien.

Konsultasjonsteam

Konsultasjonsteamet for Troms og Finnmark har fått ny webside: TRYKK HER

Kontakt

ATV Tromsø er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss uten å ha henvisning.

ATV har en egenandel på kr 350,- for individuell voldsterapi. For behandling i gruppe vil egenandelen variere ut ifra type gruppebehandling.

Det er egne bestemmelser for fritak fra egenandel, ta kontakt for informasjon.

Vi kan kontaktes per telefon mellom kl.09.00-15.00 mandag-fredag. Dersom du ikke får kontakt, legg igjen en beskjed på svareren med navn og nummer, så kontakter vi deg.

Vår postadresse er: 
ATV Tromsø
Postboks 391
9254 Tromsø

  • 77 28 11 60
    Telefontid: 09.00 - 15.00, man-fre
  • Besøksadresse: Storgata 63, 9008 Tromsø
    Postadresse: Postboks 391, 9254 Tromsø
Vis kart

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Ansatte i Tromsø

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Tromsø finansieres av: