>

ATV Stavanger

Om kontoret

ATV Stavanger ble etablert i 2008. Vi gir et tilbud til innbyggere i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp, Finnøy og Rennesøy. Våre behandlingstilbud drives på oppdrag av kommunene. Kontoret finansieres av kommunale midler og Barne- og likestillingsdepartementet.

Viktig informasjon om tilbudet til innbyggere i Stavanger kommune: På grunn av stor pågang av nye henvendelser ser vi oss dessverre nødt til å begrense inntak av nye klienter bosatt i Stavanger. Vi mottar kun henvisninger fra Barneverntjenesten og Krisesenteret i perioden 21.10.2019 – 13.01.2020. Dette i henhold til kontrakt med Stavanger kommune: «Hvis kapasiteten ikke er tilstrekkelig, skal personer som er henvist fra Barnevernet og Krisesenteret ha prioritet» (Innbyggere i andre kommuner vi har kontrakt med kan fremdeles ta direkte kontakt selv eller henvises av andre instanser).

Vårt oppdrag 
ATV Stavanger har et familiemandat og tilbyr hjelp til hele familien. Vi har et samordnet behandlingsopplegg der dette blir vurdert som trygt og riktig. Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien, enten de bor sammen eller hver for seg.

Våre målgrupper er
– Barn og unge mellom 0-18 år som har levd med vold i familien. Barn som har opplevd vold hjemme kan få hjelp til å uttrykke, bearbeide tanker og følelser de sliter med etter det de har opplevd. Vi vurderer fra sak til sak hvordan vi best kan møte barnet det gjelder.
– Voksne som har blitt utsatt for (eller levd med) vold i familien.
– Menn og kvinner over 18 år som utøver vold enten mot partner eller barn.

Behandlingstilbud
Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi foregår poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret vårt for samtaler om lag en gang i uken. Individuell behandling tilbys utøvere av familievold og utsatte for familievold, voksne og barn.

Gruppebehandling tilbys både voksne og barn
Gruppe for barn som har levd med vold i familien. Gruppen settes sammen av barn i samme alder. Tilbys barn i alderen 6-12 år.

Omsorgsgivergruppe: når vi har barn i grunnskolealder i gruppe har vi en parallell gruppe for barnas omsorgsgiver. Dette for at omsorgsgiver skal vite hva barnet jobber med i gruppen, slik at barnet kan følges opp best mulig.

Gruppe for utøvere av familievold.

Andre tilbud som gis ved ATV Stavanger:

Oppfølgingstilbud for fosterfamilier hos ATV Stavanger – Dessverre er det ikke flere ledige plasser igjen i dette tilbudet.

Gjennom prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» utvikler ATV en voldsinformert veiledningsmodell for fosterforeldre, kombinert med at fosterbarnet får et tilbud hos ATV, hovedsakelig gjennom en barnegruppe. Dette er et 3 årig prosjekt som er finansiert av Bufdir.

Oppfølgingen er fordelt over fem trinn:

 

Vibeke Rogne som er prosjektleder for «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» har på forespørsel fra tidsskriftet «Fosterhjemskontakt», som er et tidsskrift for fosterhjemsarbeid, skrevet en artikkel. Artikkelen ble publisert i nr. 1/19 den 15.02.2019 og heter «Vold preger barn-også etter da har flyttet til et trygt hjem». Vibeke omtaler også prosjektet i denne artikkelen.

Les artikkelen her: Vold preger barn-også etter at de har flyttet til et trygt hjem

Bryt voldsarven: et kurs rettet mot voksne som har vokst opp med vold og utrygghet, og som er redd for å bli som sin far eller mor. Kurset er rettet mot de som har tenkt å bli foreldre eller er foreldre til små barn. Kurset går over 12 timer fordelt på tre dager der du jobber i gruppe med andre med lik problemstilling som deg. Neste kurs er 24.oktober 2019 kl. 10.00-17.00

Kurset koster 300 kr per person eller 500 kr per par. Påmelding på mail til stavanger@atv-stiftelsen.no. 

Bryt voldsarven Ung: Dette kurset er for ungdom i alderen 16-24 år som har vokst opp med vold i sin familie. Mange kan bekymre seg for om de selv kan bli «som mor» eller «som far», og mange strever med livene sine som følge av det de har opplevd. Dersom du er ung voksen og bor i Sør Rogaland, og du tenker at dette kan være noe for deg, ta kontakt med Randi Mossefinn: randi@atv-stiftelsen.no, eller Elise Søreide: elise@atv-stiftelsen.no. Nedre aldersgrense er 16 år. 

Her finner du brosjyren foreldreforberedelser mot vold – » Jeg var redd for mine foreldre – mine barn skal ikke bli redde for meg!»

«Fra partnervold til partnervalg»: Har du vært utsatt for vold fra en partner tidligere? Er du redd du skal havne i et nytt voldelig forhold? På dette kurset lærer du hva du skal legge merke til, og hva du kan gjøre, for å ikke involvere deg med en ny som kan bli stygg med deg.
Kurset går over tre dager (1., 8. og 15. oktober) i ATV Stavangers lokaler i  Valberggt nr 2 . Alle dager er fra klokken 16:30-19:30. Kurset koster kr. 200,-.
Du kan melde deg på via vår e-post adresse stavanger@atv-stiftelsen.no.
For mer informasjon ta kontakt med kursholder Randi Mossefinn (458 33 951 / randi@atv-stiftelsen.no) eller Linda Eie (407 61 017 / linda.eie@atv-stiftelsen.no).

Kontakt

ATV Stavanger er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss uten å ha henvisning. Når en annen hjelpeinstans henviser ønsker vi en skriftlig henvisningtrykk her for HENVISNINGSMAL

ATV Stavanger har ikke refusjonsordning. ATV har en egenandel på kr 300,- for voksne utøverklienter i individualterapi. For gruppebehandling vil egenandelen variere ut i fra hva slags gruppe det dreier seg om.

Etter å ha mottatt en henvisning drøftes saken i inntaksteam. Hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en avklaring samtale. Inntakteamet vil deretter på nytt gjøre en vurdering av om ATV er rett instans for deg. Du mottar så beskjed om du får et behandlingstilbud eller ikke.

Vis kart

Ansatte i Stavanger

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Stavanger finansieres av: