>

ATV Stavanger

Om kontoret

ATV Stavanger ble etablert i 2008 og er finansiert av kommunale midler og Barne- og familiedepartementet. Vi gir et tilbud til innbyggere i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Strand, Kvitsøy og Time.

ATV Stavanger er et spesialisert lavterskeltilbud. For å få hjelp kan du ta direkte kontakt med oss på telefon, uten henvisning. Når en annen instans allerede hjelper en familie ønsker vi gjerne en skriftlig henvisning (klikk her for henvisningsmal for Barneverntjenesten).

Vårt oppdrag

ATV Stavanger er et tilbud for voksne som ønsker å slutte å bruke vold mot partner eller barn, og for voksne og barn som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. ATV Stavanger tilbyr også hjelp til hele familier der det anses som trygt og hensiktsmessig. Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien, enten de bor sammen eller hver for seg.

Behandlings- og kurstilbud

Vi tilbyr behandling til

  • Voksne som har utøvd vold mot partner/ekspartner eller barn
  • Voksne som har blitt utsatt for vold fra partner/ekspartner
  • Barn og unge i alderen 5-18 år som har opplevd vold i familien

For voksne som har blitt utsatt for vold fra ekspartner har vi en grense på at bruddet ikke kan være mer enn 3 år tilbake i tid. Denne begrensningen er satt ut ifra at vi har mange som ønsker hjelp hos oss, og vi ikke har kapasitet til å ta imot alle.

Vi tilbyr individualterapi og gruppeterapi. I enkelte familier gjennomføres parsamtaler og/eller familiesamtaler, og vi deltar ofte i samarbeidsmøter med andre instanser. For små barn tilbyr vi leketerapi sammen med hovedomsorgsgiver. Hjelpen og terapiforløpet tilpasses den enkeltes situasjon og historie.

Der vi vurderer det som aktuelt drøfter vi med klienter om gruppeterapi kan være en aktuell behandlingsform. Dette er grupper vi har i vårt behandlingstilbud:

  • Gruppeterapi for menn som har utøvd vold mot partner
  • Gruppe for mødre som har brukt vold mot barn
  • Gruppeterapi for kvinner som har levd i voldelige forhold
  • Gruppe for barn som har opplevd vold i familien (gruppen settes sammen av barn i samme alder, og omsorgsgiver deltar i parallell gruppe)

Bryt voldsarven er et kurs for voksne som har vokst opp med vold, og som er redde for hvordan de vil bli påvirket av egen oppvekst når de selv blir foreldre. Kurset er rettet mot de som har tenkt å bli foreldre eller er foreldre til små barn. Kurset går over 12 timer fordelt på tre dager. Her finner du brosjyre. med informasjon om kurset. Har du spørsmål eller ønsker å delta, ta kontakt med Elise Søreide (elise@atv-stiftelsen.no)

Bryt voldsarven Ung er et kurs for ungdom i alderen 16-24 år som har vokst opp med vold i familien. Mange strever med minner om det de har opplevd, og ved å delta på dette kurset som går over 4 ettermiddager håper vi at unge voksne får noe hjelp til å bearbeide vonde opplevelser. Har du spørsmål til dette tilbudet, ta kontakt med Elise Søreide (elise@atv-stiftelsen.no)

Fra partnervold til partnervalg er et kurs for kvinner som har vært utsatt for vold i et tidligere forhold, og som er redd for å havne i et nytt voldelig forhold. Kurset går over tre ettermiddager og settes opp 1-2 gang årlig når vi har 8-10 interesserte. Noen klienter som allerede har et behandlingstilbud hos oss deltar på dette kurset, men kurset er også åpent for andre som ikke har et behandlingstilbud. Ønsker du å delta, ta kontakt på kontortelefon 51 93 43 43, eller send en mail til stavanger@atv-stiftelsen.no så vil noen ta kontakt med deg på telefon.

Viktig informasjon til innbyggere i Stavanger og Sandnes:

På grunn av mange nye henvendelser er det kun utøvere av vold i nære relasjoner som kan ta kontakt selv for behandling, eller henvises av andre instanser. Krisesenteret, Barneverntjenesten i Stavanger/Sandnes, og Flyktningtjenesten i Stavanger kan henvise klienter utsatt for vold. Henvisninger fra andre instanser angående utsatte for vold vil bli returnert. Begrensning på klientinntak er i henhold til kontrakt med Stavanger kommune og Barne- og Familiedepartementet. Utsatte for vold i de andre kommunene ATV Stavanger har kontrakt med kan fremdeles ta kontakt selv for behandling.

Pågående prosjekt ved ATV Stavanger

«Bryt Voldsarven», oppstart i 2020: ATV har mottatt midler fra Barne og familiedepartementet for å gjennomføre en nasjonal spredning av metoden Bryt Voldsarven, slik at flere instanser kan tilegne seg kursholderkompetanse. Er du interessert i å vite mer, ta kontakt med  Elise Søreide (elise@atv-stiftelsen.no)

Undervisnings- og veiledningsoppdrag

Gjennom året holder vi mange fagdager i kommunene vi har kontrakt med, og i tillegg mottar vi mange forespørsler om undervisning og veiledning. Har du en forespørsel du ønsker å drøfte, ta kontakt med kontorleder Jannicke Stav på jannicke@atv-stiftelsen.no.

Kontakt

ATV Stavanger er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss på telefon, uten henvisning. Når en annen instans allerede hjelper en familie ønsker vi gjerne en skriftlig henvisning (klikk her for henvisningsmal for Barneverntjenesten). Hver mandag kl 1000-1130 er psykologspesialist Øystein Solberg tilgjengelig for andre instanser til å drøfte henvisning av nye klienter til ATV.

Vår telefon er betjent av merkantil Anne-May Storøy mandag – torsdag, kl. 10:00 – 11:30 og 12:00 – 13:00. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss for behandling tar du kontakt i denne tiden på telefon 51 93 43 43.

Vis kart

Ansatte i Stavanger

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Stavanger finansieres av: