>

ATV Bodø

Om kontoret
ATV Bodø ble etablert høsten 2017 og finansieres med midler fra Bodø kommune kombinert med et tilskudd fra Staten (Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret tilbyr behandling til personer bosatt i kommunen. Det er ansatt 4 psykologspesialister/psykologer ved kontoret.

Vårt oppdrag
ATV Bodø tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller barn. Familiemedlemmer som utsettes eller nylig har vært utsatte for vold får også behandling ved ATV Bodø.

Behandlingstilbud
Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi foregår poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret vårt for samtaler, vanligvis en gang i uken. Tilbudet gis på dagtid i kontortiden.
Gruppebehandlingen er et tilbud der du møtes med 4 – 5 andre deltakere som deler lignende problemstilling som deg, samt 2 terapeuter. Gruppene møtes ukentlig, vanligvis på ettermiddagstid og varer halvannen time per gang.

Kontakt
ATV Bodø er et spesialisert lavterskeltilbud, og du kan ta direkte kontakt med oss uten å ha henvisning: enten ved å ringe eller ved å skrive brev. Dersom du representerer en faginstans ønsker vi derimot en skriftlig henvisning.
Mottatt henvisning drøftes i team, og hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en avklaringssamtale. Inntaksteamet vil deretter på nytt gjøre en vurdering på om ATV er rett instans for deg. Du mottar så beskjed om du får et behandlingstilbud eller ikke.
Vi er tilgjengelige på telefon mellom 09.00 og 15.00 mandag-fredag, får du ikke svar legg igjen en beskjed på svareren med navn og nummer, så kontakter vi deg.

Betaling
Egenandelen voksne klienter betaler er ved oppstart av ATV-tilbudet for Bodø på kr: 300,- pr. individuelle samtale. For gruppebehandling vil egenandelen variere ut i fra hva slags type gruppe det dreier seg om. Klienter med en årsinntekt mindre enn 3 G (3 x grunnbeløpet i folketrygden) vil få gratis behandling.

 

ATV Bådåddjo

Kontåvrå birra
ATV Bådåddjo ásaduváj tjavtjan 2017 ja ruhtaduvvá Bådådjo suohkanis aktan doarjjagijn Stáhtas (Mánáj- ja familljadepartementa baktu). Kontåvrrå fállá giehtadallamav sidjij gudi suohkanin årru. 4 psykolåvggåsierratjiehpe/psykolåvgå kontåvrån barggi.

Mijá barggo
ATV Bådåddjo fállá giehtadallamav ålles familljaj gånnå li læhkám jali li vahágahttemgássjelisvuoda. Giehtadallap sihke ållessjattuk ålmmåjt jali nissunijt gudi vahágahtti jali balldali jali ilá suhtti iellemguojmmáj, åvdep iellemguojmmáj jal mánájda. Sij familjan gudi gierddi jali áttjak li vásedam vahágahttemav oadtju aj viehkev ATV Bådådjon.

Giehtadallamfálaldahka
Individuála psykoterapievtalasj giehtadallam/ságastallamterapijja dáhpáduvvá poliklinihka vuoge milta, dat merkaj dån boadá mijá kontåvrråj ságastallamijda barggoájgen, dábálattjat akti vahkkuj. Juogosgiehtadallam la fálaldahka dunji gånnå iejvvi 4 – 5 ietjá oassálasste gejn li sæmmi lágásj gássjelisvuoda gå dujna, aktan 2 terapievta. Juohkusa æjvvali juohkka vahko, dábálattjat iehketbiejven ja vihpá bielnup tijmav juohkka bále.

Gåktu guládallat?

ATV Bådåddjuj galggá álgge bessat. Juohkkahasj gut viehkev dárbaj máhttá iesj aktu válldet aktijvuodav, riŋŋgu ber jali tjállela girjev. Válldep aj vuosstáj tjálalasj vuosedimijt dåktårijs ja ietjá viehkkijs.

Gå váldá aktijvuodav ATV:ajn jali gå la diehki vuoseduvvam de ságastip ássje birra barggojuohkusin. Jus dat majt dån sidá gullu masi mij fállap, de duv gåhttjop tjielgadimságastallamij. Dan maŋŋela juogos akti vil ságas jus ATV la dunji riekta sadje viehkev oadtjot. De oattjo diedov oattjo gus giehtadallamfálaldagáv jali ij.

Mijájt jåvså telefåvnån gaskan 09.00 ja 15.00 mánnodagás bierjjedahkaj, jus ij aktak vássteda de guode diedádusáv namájn ja nummarijn de mij dunji riŋŋgup.

Mákso

Addne badjel 18 jage máksi álgon Bådådjo ATV:aj 300,- juohkka ájnna ságastallama åvdås. Juogosgiehtadallama åvdås mákso rievddá dan milta makkir lágásj juohkusa birra l sáhka. Addne gejn la jahkásasj sisboados mij le unnep gå 3 G (3 x álmmukoajo vuodorudás) oadtju nåvkå giehtadallamav.

 

 

Vis kart

Ansatte i Bodø

Ofte stilte spørsmål
Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Bodø finansieres av: