>

ATV Bergen

Om kontoret
ATV Bergen ble etablert i 2013 og finansieres av Bergen kommune, Bjørnafjorden kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet. ATVs behandlingstilbud er for personer med bostedsadresse i Bergen og Bjørnafjorden kommune.

Vårt oppdrag 
ATV Bergen tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller barn. Familiemedlemmer som utsettes eller nylig har vært utsatte for vold får også behandling ved ATV Bergen.

Behandlingstilbud
Ved ATV tilbyr vi ulike former av behandling; individuell terapi, gruppeterapi, par- og familiesamtaler.

ATV Bergen tilbyr ulike typer gruppebehandling:

Ikke-voldsgruppe: et terapitilbud til menn som sliter med at de opptrer skremmende og aggressivt, og som ønsker å få hjelp til å slutte å utøve vold overfor sine nærmeste.

Gruppe for utsatte kvinner: terapitilbud til kvinner som har brutt ut av et voldelig forhold, og som sliter med den daglige fungeringen som konsekvens av volden de har vært utsatt for.

Gruppe for barn som har levd med vold i familien: Barnet og den trygge forelderen inviteres til å delta i gruppe sammen med andre barn og foreldre som har voldserfaringer.

Bryt voldsarven: et kurs rettet mot voksne som har vokst opp med vold og utrygghet, og som er redd for å bli som sin far eller mor.

Kontakt
ATV Bergen er et spesialisert lavterskeltilbud hvor det er mulig å ta kontakt uten henvisning. Dersom du representerer en faginstans ønsker vi derimot en skriftlig henvisning.

ATV Bergen har ikke refusjonsordning. Det er en egenandel på kr 300,- for voksne utøverklienter i individualterapi. For gruppebehandling vil egenandelen variere ut i fra hva slags gruppe det dreier seg om.

Etter å ha mottatt en henvisning, enten fra klienten selv, eller fra en faginstans, drøftes saken i vårt inntaksteam. Hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en  kartlegging der vi sammen avklarer hvilken behandling du trenger og om ATV er den instansen som i din situasjon kan hjelpe deg best.

Telefon
*Vi besvarer telefonen 08:00 – 15:30 når vi er ledige.

Får du ikke svar, legg igjen beskjed på svarer, og vi kontakter deg så raskt vi kan.

OBS! Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post eller kontaktskjema. Oppgi tlf.nr og vi ringer tilbake.

  • 55 60 31 99
    Telefontid: 09:30 - 14:30, mandag til fredag *Se lenger ned på siden for utvidet telefontid
  • Rådhusgaten 4, 4 etasje, 5014 Bergen
Vis kart

Ansatte i Bergen

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Bergen finansieres av: