>

ATV Finnmark

Om kontoret 
ATV Finnmark ble opprettet ved årsskiftet 2019/ 2020. Kontoret er finansiert med tilskudd fra staten ved Barne- og Familiedepartementet. Kontoret er geografisk plassert i Alta, og skal i denne omgang ha fast utekontor i Karasjok og Kirkenes. Behandlingstilbudet er et tilbud til hele befolkningen i Finnmark. Tilbudet skal særlig tilrettelegge for at den samiske befolkningen blir møtt på sine språklige og kulturelle behov.

 Vårt oppdrag 
ATV Finnmark tilbyr behandling til både den som utøver vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner (både voksne og barn) og deres familier. Det betyr alle i familien som er berørt av vold eller aggresjonsproblematikk kan få hjelp hos ATV.

ATV tilbyr også konsultasjon i enkeltsaker, undervisning, veiledning eller annen kompetanseheving. Vi arbeider gjerne sammen med lokale etater som familievern, barnevern, krisesenter eller andre kommunale helse- og sosialtjenester.

 Behandlingstilbud

Ved ATV tilbyr vi ulike former av behandling; individuell terapi (vanligvis en time pr uke), gruppeterapi, par- og familiesamtaler. ATV Finnmark har som målsetning å tilby ulike typer gruppebehandling. Blant annet:

 Ikke-voldsgruppe: et terapitilbud til menn som sliter med at de opptrer skremmende og aggressivt, og som ønsker å få hjelp til å slutte å utøve vold overfor sine nærmeste.

 Bryt voldsarven: et kurs rettet mot voksne som har vokst opp med vold og utrygghet, og som er bekymret for å ta med seg voldserfaringene sine inn i det å selv skulle være foreldre.

 Kontakt
ATV Finnmark er et spesialisert lavterskeltilbud hvor det er mulig for deg å ta kontakt uten henvisning. Dersom du representerer en faginstans, ønsker vi derimot en skriftlig henvisning.

Det koster ikke noe å få behandling ved ATV Finnmark. Reisekostnader må dekkes av klienten selv.

Etter å ha mottatt en henvisning, enten fra klienten selv, eller fra en faginstans, drøftes saken i vårt inntaksteam. Hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en kartlegging der vi sammen avklarer hvilken behandling du trenger og om ATV er den instansen som i din situasjon kan hjelpe deg best.

 Telefon
Vi besvarer telefonen på vårt direktenummer, 90 25 24 01, mandag til fredag kl. 09:00 – 15:30. Får du ikke svar, legg igjen beskjed på telefonsvarer, og så kontakter vi deg så raskt vi kan tilbake.

 

ATV jobber med å tilpasse behandlingstilbudet sitt til den samiske befolkningen i Troms og Finnmark.

ATV Finnmark og ATV Tromsø har psykologer og terapeuter med spesifikk språk- og kulturkompetanse på samisk- og grønlandsk urbefolkning. Når man skal snakke om vanskelige tema, kan det være fint å få bruke eget morsmål og snakke med noen som kjenner godt til kulturen man er en del av. Derfor har vi opprettet fast telefontid, til mobilnummer 96 90 03 81, mandager fra kl.09:30 til 11:30, der det er mulig å henvende seg enten på samisk eller på norsk til vår psykolog, Laila Blindseth, som har samisk bakgrunn og nordsamisk som morsmål. Tilbudet kan også benyttes av fagpersoner som ønsker å drøfte saker på samisk eller som ønsker veiledning i forhold til samisk kultur.

OBS! Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post eller kontaktskjema. Oppgi tlf.nr og vi ringer tilbake.

ATV Finnmárku

Kantuvrra birra 
ATV Finnmárku ásahuvvui 2019/2020 jahkemolsumis. Kantuvra ruhtaduvvo stáhtadoarjagiin Mánáid- ja bearašdepartemeantta bokte. Kantuvra lea Álttás ja das galget álggos leat bissovaš kánturbeaivvit Kárášjogas ja Girkonjárggas. Dikšofálaldat lea fálaldat olles Finnmárkku álbmogii. Fálaldat galgá erenoamážit láhčit dili nu, ahte sámi álbmot vuostáiváldojuvvo iežas gielalaš ja kultuvrralaš dárbbuid mielde.

 Min bargu
ATV Finnmárku fállá divššu sihke sutnje gii dagaha veahkaválddi/ illásteami, ja sutnje gii gillá veahkaválddi/ illásteami lagaš oktavuođain (sihke ollesolbmot ja mánát) ja sin bearrašiidda. Dat mearkkaša ahte buohkat bearrašis geat vásihit veahkaválddi/ illásteami dahje aggrešuvdnaváttisvuođaid, sáhttet oažžut veahki ATV:s.

ATV fállá maiddái konsultašuvnna ovttaskas áššiin, oahpahusa, bagadallama ja eará gealboloktema. Mii ovttasbargat áinnas báikkálaš etáhtaiguin nugo bearašsuodjalusain, mánáidsuodjalusain, kriisaguovddážiin dahje eará gielddalaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaiguin.

 Dikšofálaldat
ATV fállá iešguđetlágan divššuid: individuála terapiija (dábálaččat ovtta tiimma vahkkui), joavkoterapiija, párra- ja bearašságastallamiid. ATV Finnmárkku ulbmil lea fállat iešguđetlágan joavkodivššuid. Earret eará:

 Ii-veahkaváldejoavku: terapiijafálaldat almmáiolbmuide geat rahčet dainna ahte sii láhttejit balddihahtti ja aggressiivvalaš láhkai, ja geat háliidit oažžut veahki heaitit leat veahkaválddálaččat iežaset lagamuččaid vuostá.

 Botket veahkaváldeárbbi: kursa ollesolbmuide geat leat bajásšaddan veahkaválddálašvuođain ja dorvvuhisvuođain, ja geat ballet sirdit iežaset veahkaváldevásáhusaid iežaset váhnenrollii.

 Oktavuohta
ATV Finnmárku lea spesialiserejuvvon vuosttašceahkkefálaldat mainna dus lea vejolaš váldit oktavuođa sáddejumi haga. Jus don ovddastat fágaásahusa, de mii gal háliidit čálalaš sáddejumi.

ATV Finnmárku kantuvrras it darbbaš máksit veahkis. Mátkegoluid mávssat ieš.

Go mii oažžut sáddejumi, juogo ieš klieanttas, dahje fágaásahusas, de min sisaváldinjoavku ságaškuššá ášši. Jus dat masa don háliidat veahki, lea juoga maid mii fállat, de oaččut kártenfálaldaga mas mii ovttas čielggadit maid divššuid don dárbbašat ja lea go ATV dat ásahus mii sáhttá du veahkehit buoremusat du dilis.

 Telefovdna
Mii vástidit telefovnna 09:00–15:30 go astat. Jus eat vástit, de guođe dieđu telefovdnavástideaddjái, ja de mii váldit oktavuođa duinna nu jođánit go sáhttit.

FUOM! Ale čále hearkkes persondieđuid e-poasttas dahje oktavuođaváldinskovis. Almmut tlf.nr. ja mii riŋget ruovttoluotta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Direktenummer: 90 25 24 01
    Telefontid: 09.00-15.30, man-fre
  • Samisk telefon: 96 90 03 81 (Telefontid: Man. kl.10.30-11.30)
  • Markveien 49B, 9510 Alta
Vis kart

 

 

 

 

Ansatte i Finnmark

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

ATV Finnmark finansieres av: