>

ATV Finnmark

Om kontoret 

ATV Finnmark ble opprettet ved årsskiftet 2019/2020. Kontoret er finansiert med tilskudd fra staten ved Barne- og Familiedepartementet. ATV Finnmark gir et tilbud til personer over 18 år i hele Finnmark. Vi har hovedkontor i Alta, og utekontor i Kirkenes, Karasjok og Kautokeino.

 Vårt oppdrag 

ATV Finnmark tilbyr behandling til både de som utøver vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner. Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien.

ATV tilbyr konsultasjon i enkeltsaker, undervisning, veiledning eller annen kompetanseheving knyttet til vold i nære relasjoner. Vi samarbeider ofte med lokale etater som familievern, barnevern, krisesenter og andre kommunale helse- og sosialtjenester.

 Behandlingstilbud

Ved ATV Finnmark tilbyr vi behandling i form av individuell terapi (vanligvis en time pr uke) og gruppeterapi. Vi jobber ut fra et familiemandat. Vi vet at alle i familien blir berørt av volden, og vi er opptatt av at også barn kan få mulighet til å komme til oss.

På grunn av stor geografisk spredning i Finnmark foregår en del av behandlingen via nett.

Ca. to ganger i året har vi oppstart av gruppeterapi for kvinner som har vært utsatt for vold av partner.

 Kontakt

ATV Finnmark er et spesialisert lavterskeltilbud. For å få hjelp kan du ta direkte kontakt med oss på telefon, uten henvisning. Når en annen instans allerede hjelper en familie, ønsker vi en skriftlig henvisning

Klikk her for henvisningsmal for Barneverntjenesten

Behandling ved ATV Finnmark er gratis. Reisekostnader må dekkes av klienten selv.

Etter å ha mottatt en henvendelse drøftes saken i vårt inntaksteam. Dersom det blir vurdert at du kan ha nytte av vårt tilbud, vil du få time til kartlegging. Deretter vil vi sammen avklare hvilken behandling du kan ha nytte av, og om ATV er den instansen som kan hjelpe deg best.

 Telefon

Vi besvarer telefonen på vårt direktenummer, 90 25 24 01, mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00. Får du ikke svar, legg igjen beskjed på telefonsvarer, og så kontakter vi deg så raskt vi kan.

ATV Finnmark gir et likeverdig tilbud til den samiske befolkningen

Alle som jobber i ATV Finnmark har erfaring og god kjennskap til samisk kultur. Vi er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til samiske klienter. Det er mulig å få terapi på nordsamisk.

Ønsker du mer informasjon?
Ring oss på 90 25 24 01, du kan være anonym.

ATV Finnmárku

Kantuvrra birra 
ATV Finnmárku ásahuvvui jáhkemolsumis 2019/2020. Kántuvra ruhtaduvvo stáhtadoarjagiin Mánáid- ja bearašdepartemeantta bokte. ATV Finnmárkus lea fálaldat rávisolbmuide buot suohkanis/gielddain Finnmárkus. Váldokantuvra lea Álttás ja mis lea maid fálaldat Girkonjárggas, Kárašjogas ja Guovdageainnus.

Min ulbmil ja bargu
ATV Finnmárku fállá terapija sihke sutnje gii dagaha veahkaválddi/ illásteami, ja sutnje gii gillá veahkaválddi/ illásteami lagaš oktavuođain. Terapija váldoulbmil lea bissehit veahkaválddalašvuođa.

ATV fállá maiddái konsultašuvnna ovttaskas áššiin, oahpahusa, bagadallama ja eará gealboloktema. Mii ovttasbargat áinnas báikkálaš etáhtaiguin nugo bearašsuodjalusain, mánáidsuodjalusain, kriisaguovddážiin ja eará suohkaniid/gielddalaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaiguin.

Dikšofálaldat
ATV fállá individuála terapiija (dábálaččat ovtta diimmu váhkkui) ja joavkoterapiija. Mii diehtit ahte olles bearaš gilla veahkaválddalašvuođas, ja danin mis lea maid fálaldat mánaide bearrašis.

Finnmárku lea stuoris ja lea vejolaš oaččut e-terapija.

Sulli guktii jágis mii álggahit joavkoterapiija nissonolbmuide geat leat vásihan veahkaválddalašvuođa guoimmis.

Váldde oktavuođa
ATV Finnmárku lea spesialiserejuvvon vuosttašceahkkefálaldat mainna dus lea vejolaš váldit oktavuođa (doaktára) sáddejumi haga. Mii háliidit čálálaš sáddejumi eara instansaiguin.

Deaddel dákko Mánaidsuodjalusa sáddejumi-mála

ATV Finnmárku kantuvrras it darbbaš máksit veahkis. Mátkegoluid mávssat ieš.

Maŋŋel go válddat oktavuođa, de mii ságaškuššát ášši. Dan maŋŋel sáhtat oaččut kártenfálaldaga mas mii ovttas čielggadit makkar veahki don dárbbašat, ja lea go ATV rievtes ásahus veahkehit du.

Telefovdna
Min telefovdnanummar lea 90 25 24 01. Mii vástidit telefovnna gaskal 09:00–15:00. Jus eat vástit, de guođe dieđu telefovdnavástideaddjái, ja mii váldit oktavuođa nu jođánit go sáhttit.

ATV Finnmárku fálla ovttaárvosaš bálvalanfálaldaga sámi álbmogii

Mis lea buohkain gelbbolašvuohta ja kultuvrálaš mahttu sámi kultuvrra birra. Lea vejolaš oažžut terapija davvi-sámegillii.

Dárbbašát go eambbo dieđuid?
Ringe 90 25 24 01, it dárbbaš muitalit námat jus it hálit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Direktenummer: 90 25 24 01
    Telefontid: 09.00-15.30, man-fre
  • Samisk telefon: 96 90 03 81 (Telefontid: Man. kl.10.30-11.30)
  • Markveien 49B, 9510 Alta
Vis kart

 

 

 

 

Ansatte i Finnmark

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

ATV Finnmark finansieres av: