En tryggere start - Tidligere inn i familier som lever med vold

Overgangen til foreldreskapet er en tid med store omveltninger for den enkelte, i paret og på mange andre måter. Dette er en tid forbundet med vekst og utvikling, men også med risiko. Risiko for psykisk uhelse, for konflikt og for vold. Vi vet at forekomsten av vold i nære relasjoner øker i denne tiden. Konsekvensene av vold for sårbare partnere og barn er også større. Samtidig byr denne tiden med naturlig utvikling også på potensiale for endringsarbeid.

Ved ATV Romerike ønsker vi å utvikle vårt tilbud for denne gruppen. Sammen med våre samarbeidsparter har vi derfor satt i gang et arbeid for å styrke kompetanse og tilbud til familier som venter eller akkurat har fått sitt første barn og som også lever med vold i nære relasjoner. Med på laget har vi jordmødrene, helsesykepleierne, barnevernet, psykisk helsetjeneste og fagstaben i kommunen. I tillegg har vi også knyttet til oss BUP, familievernkontoret, krisesenter og politi.

Vi ønsker å bidra med våre «voldsbriller» ut i hjelpeapparatet, slik at mistanke om vold eller bekymringsfulle magefølelser kan avklares. Vi tenker at for å nå disse familiene kan det være nødvendig å senke terskelen for inntak. At ATV kan være relevante selv om det ikke finnes et klart definert og erkjent voldsproblem hos utøver. For de som ønsker et tilbud, har vi mulighet for individuelle samtaler med begge parter, parsamtaler og samspillsarbeid.

Vi tenker at god hjelp til familier, spesielt i denne tiden av livet, krever at ulike instanser jobber sammen. Som en del av prosjektet ønsker vi å utvikle en modell for samarbeid som bidrar til delt kompetanse, samarbeidsrelasjoner og muligheter for å gjøre hverandre gode til beste for familiene. Vi håper at dette vil kunne få ringvirkninger også for øvrig samarbeidet omkring familier som lever med vold.

Gjennom å styrke kompetanse, bygge nettverk av hjelpeinstanser og arbeid i familier som lever med vold vil vi gi sårbare barn en tryggere start.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss om prosjektet enten som familie med barn i denne aldersgruppen eller som hjelper for en slik familie, kan du ta kontakt med prosjektleder Anja Gundersen på telefon 41278928 eller på mail anja.gundersen@atv-stiftelsen.no

Kontaktperson for prosjekt

Bilde: Anja Gundersen