Voldspregede barn i fosterhjem

ATV Stavanger utformer nå et prosjekt der målet er å utvikle en metode for oppfølging av barn som har vokst opp med vold og blitt plassert i fosterhjem som følge av dette. ATV utvikler en voldsinformert veiledningsmodell for fosterforeldre, kombinert med at fosterbarnet får et gruppetilbud hos ATV. Etter modellutprøving, prosjektevaluering og revidering, er målet å implementere metoden til alle ATV kontor som arbeider med barn, samt eventuelt andre relevante faginstanser.

Prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» startet opp høsten 2017. Prosjektet har en tidsramme på 3 år. Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt tilskudd til prosjektets 2 første år.

Kort og langsiktig mål med prosjektet:

Kortsiktig:

  • Gi fosterforeldre mer trygghet i rollen ved å gi tett voldsinformert oppfølging til fosterfamilien på ett sted. Oppfølgingen vil være et supplement til den allerede eksisterende oppfølgingen og veiledningen som barneverntjenesten har ansvar for.
  • Terapeutisk arbeid med fosterbarnets voldserfaring.

Langsiktig:

  • Forebygge brudd i fosterfamilier som fører til utilsiktede flyttinger for sårbare barn.
  • Oppnå bedre prognose med hensyn til psykisk helse for voldsutsatte barn.

Våren 2018 har ATV prøvd ut deler av metoden i samarbeid med barneverntjenesten i Stavanger. Høsten 2018 vil ATV gi dette tilbudet til fosterfamilier i ATV Stavanger sine samarbeidskommuner.

For mer informasjon om prosjektet kan prosjektleder Vibeke Rogne kontaktes på mobil 459 12 174 eller e-post: vibeke@atv-stiftelsen.no

Kontaktperson for prosjektet

Bilde: Vibeke Rogne